เฉลย ข้อสอบ สพฐ มัธยมต้น ปี 2562 ข้อ 2

ถ้า x,y เป็นจำนวนนับที่สอดคล้องกับเงื่อนไข ต่อไปนี้
(1) ตัวหารร่วมมากของ x และ y คือ 6
(2) X2 + xy = 288
แล้ว x+y มีค่าเท่าใด

วิธีคิด
จาก x2 + xy = 288
ดึงตัวร่วม x ได้ x(x+y) = 288
แยกตัวประกอบของ 288 จะได้
288 = 6 * 6 * 8 = 6 * 6 * ( 1 + 7) = 6 * (6 + 42)
เนื่องจาก x และ y มี ห.ร.ม เป็น 6 แสดงว่า x และ y มี 6 เป็นตัวประกอบ จะได้ว่า x = 6 , y = 42

ตอบ x + y = 6 + 42 = 48

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s