เฉลย ข้อสอบ สพฐ มัธยมต้น ปี 2562 ข้อ 3

จอยขับรถออกจากบ้านตามถนนไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร จะถึงโรงเรียนสุขวิทยา จากนั้นเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 24 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวมาทางทิศใต้จนถึงตลาดซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียนสุขวิทยาพอดี บ้านของจอยห่ายจากตลาดกี่กิโลเมตร
วิธีคิด
วาดรูปตามโจทย์ได้ดังนี้

จะได้ว่า x = y เนื่องจากเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่มีมุม 45o เท่ากัน 2 มุม จึงเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

จากสูตรพีทาโกรัส

  X2 + y2 = 242

2x2 = 242

X2 = 24×12

ระยะจากบ้านเป็นตลาด สมมติให้เป็นตัวแปร A

จะได้ A2 = 12 + x2

A2 = 12 + 24×12

A2 = 289

A = 17

คำตอบ บ้านของจอยห่างจากตลาด 17 กิโลเมตร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s