เฉลย ข้อสอบ สพฐ มัธยมต้น ปี 2562 ข้อ 6

กำหนดให้  

และ x + y + z = d

ถ้าเมธินแสดงวิธีทำส่วนหนึ่ง ไว้ดังนี้  x = 3 ( a – y) , y = 3(b-z) , z 3 ( c=x) แล้ว a + b + c + d มีค่าเท่าใด

วิธีคิด

จากโจทย์  

จะได้

x = 3 ( 11 – y )

y = 3 ( 6  – z )

z = 3 ( 7 – x )

ซึ่งเมื่อเทียบกับโจทย์

X = 3 ( a – y )

Y = 3 ( b – z)

Z = 3 ( c – x)

จะได้ a = 11 , b = 6 , c = 7

จากโจทย์  x + y + z = d

แทน x , y , z

3(11-y) + 3(6-z) + 3(7-x) = d

3( 11-y+6-z+7-x) = d
3 (24 – x – y – z) = d

3 (24 – ( x+y+z))=d

3(24 – d ) = d

72 – 3d = d

4d = 72

d = 18

จะได้ a + b + c + d = 11 + 6 + 7 + 18 = 42

คำตอบ 42

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s