เฉลย ข้อสอบ สพฐ มัธยมต้น ปี 2562 ข้อ 8

อายุ(ปี) ของคนกลุ่มหนึ่ง เป็นดังนี้ 3,5,3,6,3,x,y โดยที่  10 < x < y

ถ้าอายุของคนกลุ่มนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต มากกว่าค่ามัธยฐานอยู่ 2 แล้ว x + y มีค่าเท่าใด

วิธีคิด

ค่ามัธยฐาน คือ ค่าของข้อมูลที่อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดเมื่อเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามาก หรือ มากไปหาน้อย

เรียงอายุจากมากไปน้อยได้

3,3,3,5,6,x,y 

จะได้ค่ามัธยฐาน คื อ 5

จากโจทย์ ค่าเฉลี่ยมากกว่าค่ามัธยฐานอยู่ 2 ดังนั้นค่าเฉลี่ย = 7

จะได้ว่า  

20 + x + y = 49

x+ y = 29

คำตอบ 29

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s