เฉลย ข้อสอบ สพฐ มัธยมต้น ปี 2562 ข้อ 13

  1. ถ้า a และ b เป็นคำตอบของสมการ 4  – x = 1

แล้ว a + b มีค่าเท่าใด

วิธีคิด

4  – x = 1

4   = x + 1

กำลังสองทั้งสองข้างของสมการ

16(x + 1 ) = (x + 1 )2

16x + 16 = x2 + 2x + 1

x2 + 2x + 1 – 16x – 16 = 0

x2 – 14x – 15 = 0

(x – 15) (x + 1) = 0

x = 15, -1

ดังนั้น  a + b= 15 – 1= 14

คำตอบ 14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s