เฉลย ข้อสอบ สพฐ มัธยมต้น ปี 2562 ข้อ 14

กำหนดให้ a*b = ab + ba  เมื่อ a, b เป็นจำนวนเต็มบวก

ถ้า 2*w = 100 แล้ว w มีค่าเท่าใด

วิธีคิด

2*w = 100

2w + w2  = 100

ลองไล่ 2 ยกกำลังเลขต่างๆ

21  = 2 จะได้ w2 = 98  หาเลข w เป็นจำนวนเต็มไม่ได้

22 = 4 จะได้ w2 = 96 หาเลข w เป็นจำนวนเต็มไม่ได้

23 = 8 จะได้ w2 = 92 หาเลข w เป็นจำนวนเต็มไม่ได้

24 = 16 จะได้ w2 = 84 หาเลข w เป็นจำนวนเต็มไม่ได้

25 = 32 จะได้ w2 = 68 หาเลข w เป็นจำนวนเต็มไม่ได้

26 = 64 จะได้ w2 = 36 หาเลข w เป็นจำนวนเต็มได้ โดย w = 6

คำตอบ 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s