เฉลย ข้อสอบ สพฐ มัธยมต้น ปี 2562 ข้อ 27

In a circle, chord AB = 24 cm. Point M is the midpoint of minor arc AB and chord AM = 13 cm. The radius of the circle is r, find 20r.

วิธีคิด

จากรูป

สามเหลี่ยม AMN เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก จะได้

MN2 = 132 – 12 2

MN = 5

สามเหลี่ยม AON ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเช่นกันจะได

r2  = 122 + (r-5)2

r2 = 144 + r2 -10r + 25

10r = 169

โจทย์ให้หา 20r จะได้

20r = 338

คำตอบ 338

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s