เฉลย ข้อสอบ สพฐ มัธยมต้น ปี 2562 ข้อ 5

ให้ m และ n เป็นจำนวนเต็ม ถ้า x-2 หาร  3x2 – 4x – m ลงตัว และ x + 1 หาร 2x2 + nx + 4 เหลือเศษ 1 แล้ว m+n มีค่าเท่าใด

วิธีคิด

จากโจทย์ x-2 หาร 3x2 – 4x – m ลงตัว

ดังนั้น m = 4

จากโจทย์ และ x + 1 หาร 2x2 + nx + 4 เหลือเศษ 1

จะได้ n-2 = 3

n = 5

m + n = 4 + 5 = 9

คำตอบ 9