โจทย์แก้ปัญหา กำไร ขาดทุน

ร้านค้าติดป้ายลดราคารองเท้า 20% โดยร้านค้าได้กำไร 10% ถ้ารองเท้าติดป้ายราคา 2750 บาท รองเท้ามีต้นทุนเท่าไหร่

 

รองเท้าติดป้ายราคา 2750 บาท

ลดราคา 20%  หมายถึง ขาย 100 บาท ลด 20 บาท

ดังนั้น รองเท้า ลดราคา 2750 * 20/100 = 550 บาท

ขายรองเท้าในราคา 2750 – 550  = 2200 บาท

ได้กำไร 10% หมายถึง ต้นทุน 100 บาท กำไร 10 บาท ดังนั้น ขาย 110 บาท

 

ขายสินค้าราคา 110 บาท  ต้นทุน 100 บาท

ขายสินค้าราคา 1 บาท ต้นทุน 100/110 บาท

ขายสินค้าราคา 2200 ต้นทุน 100/110 * 2220 = 2000 บาท

 

คำตอบ สินค้าต้นทุน 2000 บาท

โจทย์แนวแข่งขัน ป. 2

มีก๊อกน้ำ A และ ก๊อกน้ำ B ถ้ารองน้ำด้วยก๊อกน้ำ A นำจะเต็มถังในเวลา 30 นาที ถ้ารองน้ำด้วยก๊อกน้ำ B น้ำจะเต็มถังในเวลา 20 นาที  ถ้ารองน้ำด้วยก๊อกน้ำ A และ B พร้อมกัน จะใช้เวลาเท่าไหร่ จึงจะเต็มถัง

แนวคิด

แบ่งน้ำในถังออกเป็น 60 ส่วนเท่าๆกัน

ก๊อกน้ำ A ใช้เวลา 30 นาที รองน้ำ ได้ 60 ส่วน เพราะฉะนั้น 1 นาที ก๊อก A รองน้ำได้ 2 ส่วน

ก๊อกน้ำ B ใช้เวลา 20 นาที รองน้ำ ได้ 60 ส่วน เพราะฉะนั้น 1 นาทื ก๊อก B รองน้ำได้  3 ส่วน

ถ้ารองน้ำด้วย ก๊อก A และ ก๊อก B พร้อมๆกัน  1 นาที จะได้ 2+3=5 ส่วน ถ้าจะรองน้ำให้เต็มถัง จะใช้เวลา 60/5 = 12 นาที

ตอบ 12 นาที

โจทย์ปัญหาเศษส่วน

ออมมีเงินจำนวนหนึ่ง นำไปซื้อรองเท้า 3/4 ของเงินทั้งหมด ถ้ารองเท้าราคา 270 บาท ตอนแรกออมมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่

 

แนวคิด

 

ออมนำเงินไปซื้อรองเท้า 3/4 แสดงว่า ถ้าแบ่งเงินของออมออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆกัน ออมใช้เงิน 3 ส่วน ในการซื้อรองเท้า ซึ่งรองเท้า ราคา 270 บาท แสดงว่า เงิน 1 ส่วน = 270 / 3 = 90 บาท

เพราะฉะนั้น เงินทั้งหมด 4 ส่วน มีค่า = 90 * 4 = 360 บาท

 

ตอบ 360 บาท