เฉลย ข้อสอบ สพฐ มัธยมต้น ปี 2562 ข้อ 10

กำหนดให้  a,b,c เป็นจำนวนบวก ซึ่ง a:b:c = 2:3:5

ถ้า a2 + b2 + c2 = 1,862 แล้ว a + b + c มีค่าเท่าใด

วิธีคิด

กำหนดให้  

a = 2x

b = 3x

c = 5x

a2 + b2 + c2 = 1,862

(2x)2 + (3x)2 + (5x)2 = 1,862

4x2 + 9x2 + 25x2 = 1,862

38x2 = 1,862

x2 = 49

x = 7

ดังนั้น

a = 14

b = 21

c = 35

a + b + c = 70

ตอบ 70

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s